บทนำ

องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตามต่างหันมาให้ความสนใจกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้บรรลุผลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
โดยควบคุมผลกระทบของกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการขององค์กรนั้นๆที่มีต่อสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงนโยบาย และวัตถุประสงค์ ด้านสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งเป็นการดำเนินการในสภาพที่กฎหมายมีความเข้มงวดมากขึ้น มีการพัฒนานโยบาย เศรษฐกิจ และมาตรการ
อื่นๆเพื่อส่งเสริมการป้องกันสิ่งแวดล้อม และมีผู้สนใจแสดงความวิตกกังวลเพิ่มขึ้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการพัฒนาแบบยั่งยืน

องค์กรหลายแห่งได้ดำเนินการทบทวนและตรวจติดตามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมด้วยตัวเเอง อย่างไรก็ตาม
การดำเนินการดังกล่าวอาจไม่เพียงพอที่จะสร้างความมั่นใจว่าผลการปฏิบัติงานนั้นเป็นไปตามกฎหมาย และนโยบายที่กำหนดทั้ง
ในปัจจุบัน และอนาคต ดังนั้นเพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว จึงจำเป็นต้องดำเนินการทบทวน และตรวจติดตามภายใต้ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการจัดการขององค์กร

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศจึงมีวัตถุประสงค์ให้องค์กรต่างๆได้มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิผล
ซึ่งสามารถนำไปรวมเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดด้านการจัดการได้ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม
และเศรษฐกิจได้ มาตรฐานเหล่านี้ก็เช่นเดียวกับมาตรฐานระหว่างประเทศอื่นๆที่ไม่ได้มุ่งหวังให้นำไปใช้เพื่อสร้างกำแพงการค้า
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร หรือเพื่อเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบทางกฎหมายขององค์กรนั้นๆ

มาตรฐานระหว่างประเทศฉบับนี้เป็นการกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้กับองค์กรทุกประเภท และทุกขนาดที่มีสภาพ
ทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และสังคมที่แตกต่างกัน โดยใช้วิธีการที่กำหนดตามที่แสดงไว้ในรูปที่ 1 ความสำเร็จของระบบจะเกิดขึ้น
ได้ด้วยความมุ่งมั่นจากหน่วยงานภายในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารระดับสูง ระบบนี้จะช่วยให้องค์กรสามารถกำหนด
และประเมินประสิทธิผลของวิธีการวางนโยบาย และวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย และวัตถุประสงค
์ที่กำหนด รวมทั้งการถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ทราบ มาตรฐานนี้มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการปกป้องสิ่งแวดล้อม และป้องกันมลพิษ
ให้มีความสมดุลกับความต้องการด้านสังคม และเศรษฐกิจ โดยต้องระลึกไว้ว่าอาจจะมีการแก้ไขข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งขึ้นเมื่อใดก็ได้

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างมาตรฐานฉบับนี้ซึ่งระบบข้อกำหนดในการรับรอง/จดทะเบียน และ/หรือการประกาศระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมขององค์กร ในแนวปฏิบัติที่ไม่สามารถออกใบรับรองได้ซึ่งมุ่งหวังที่จะช่วยองค์กรในการนำมาใช้ปฏิบัติ หรือปรับปรุง
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ตั้งแต่เรื่องของกลยุทธ์ไปจนถึงการแข่งขัน องค์กร
สามารถนำมาตรฐานฉบับนี้ไปใช้อย่างได้ผลจริงจังเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้สนใจทั่วไปว่าองค์กรนั้นได้นำระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมไปใช้งาน

 

 

 

 

 


                                 รูปที่1 แบบจำลองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับมาตรฐานระหว่างประเทศฉบับนี้

สำหรับแนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนเทคนิคการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้น ได้บรรจุไว้ในมาตรฐานระหว่างประเทศฉบับอื่น

มาตรฐานระหว่างประเทศฉบับนี้มีเฉพาะข้อกำหนดซึ่งสามารถตรวจติดตามอย่างเป็นรูปธรรมได้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับรอง/
จดทะเบียน และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการประกาศตัวเองสำหรับองค์กรที่ต้องการแนวปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับประเด็นการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างกว้างๆควรดูจาก ISO14004:1996 - แนวปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับหลักการ ระบบ และเทคนิคสนับสนุน