ข่าวคุณภาพ  


0 บทนำ
0.1 บททั่วไป
มาตรฐานนานาชาติฉบับนี้ระบุข้อกำหนดต่างๆสำหรับระบบการบริหารงานคุณภาพซึ่งสามารถนำไปใช้โดยองค์กรเพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้ลูกค้าด้วยการตอบสนองต่อข้อกำหนดของลูกค้าและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้โดยหน่วยงานภายในและภายนอก
รวมถึงหน่วยงานซึ่งออกใบรับรองเพื่อประเมินความสามารถขององค์กรในการตอบสนองข้อกำหนดของลูกค้าและข้อกำหนดกฎหมาย

การประยุกต์ใช้ระบบการบริหารงานคุณภาพจำเป็นต้องเป็นการตัดสินใจทางกลยุทธ์ขององค์กร การออกแบบและนำระบบการบริหารงาน
คุณภาพขององค์กรไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับความจำเป็น วัตถุประสงค์ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการที่ใช้ ขนาดและโครงสร้างขององค์กร
มาตรฐานนานาชาติฉบับนี้มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเหมือนกันของโครงสร้างระบบการบริหารงานคุณภาพหรือระบบเอกสาร

ขอเน้นว่าข้อกำหนดระบบการบริหารงานคุณภาพซึ่งระบุในมาตรฐานนานาชาติฉบับนี้เป็นส่วนที่เสริมเข้ากับข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์
เพื่อให้มีความสมบูรณ์ขึ้น

0.2 การบริหารงานตามกระบวนการ
มาตรฐานนานาชาติฉบับนี้สนับสนุนการนำการบริหารงานคุณภาพตามกระบวนการมาใช้ กิจกรรมใดๆซึ่งรับปัจจัยป้อนเข้าและเปลี่ยนปัจจัย
เหล่านั้นเป็นผลลัพธ์สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นกระบวนการ 

เพื่อให้องค์กรดำเนินการอย่างมีประสิทธิผล องค์กรต้องระบุและบริหารกระบวนการหลายๆกระบวนการซึ่งเชื่อมโยงกัน บ่อยครั้งที่ผลลัพธ์
จากกระบวนการหนึ่งกลายเป็นปัจจัยป้อนเข้าโดยตรงของกระบวนการถัดไป การระบุและการบริหารกระบวนการในองค์กรและผลกระทบ
ต่อกันของกระบวนการต่างๆเหล่านั้นอย่างเป็นระบบอาจเรียกได้ว่าเป็น 'การบริหารงานตามกระบวนการ'

รูปที่1 เป็นภาพแบบจำลองตามแนวความคิดหนึ่งของการบริหารตามกระบวนการซึ่งแสดงให้เห็นในข้อกำหนดที่ 5 ถึง 8 แบบจำลองนี้ให้การ
ยอมรับว่าลูกค้ามีบทบาทสำคัญในการระบุข้อกำหนดซึ่งเป็นปัจจัยป้อนเข้าการตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งจำเป็น
เพื่อประเมินและรับรองว่าข้อกำหนดต่างๆของลูกค้าได้รับการตอบสนอง แบบจำลองนี้ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของกระบวนการ
แต่ครอบคลุมข้อกำหนดทุกข้อของมาตรฐานนานาชาติฉบับนี้

0.3 ความสัมพันธ์กับ ISO9004
ISO9001 ฉบับนี้ได้รับการปรับปรุงให้เป็นส่วนหนึ่งของคู่มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ซึ่งอีกฉบับหนึ่งได้แก่ ISO9004:2000
มาตรฐานนานาชาติสองฉบับนี้ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ร่วมกันแต่ก็สามารถใช้โดยเป็นอิสระจากกันได้ ถึงแม้ว่ามาตรฐานนานาชาติสองฉบับนี้
จะมีขอบข่ายที่แตกต่างกันแต่ก็มีโครงสร้างที่เหมือนกันทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการใช้

ISO9001ฉบับนี้ระบุข้อกำหนดสำหรับระบบการบริหารงานคุณภาพซึ่งอาจนำไปใช้ภายในองค์กร การรับรอง หรือเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อ
การทำข้อตกลงสัญญา

ISO9004:2000 ให้คำแนะนำของวัตถุประสงค์ของระบบการบริหารงานคุณภาพในขอบเขตที่กว้างกว่าเพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติโดยรวม
ขององค์กร ISO9004:2000ไม่ใช่คำแนะนำสำหรับการนำISO9001:2000ไปปฏิบัติและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการรับรองหรือใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์เพื่อการทำข้อตกลงสัญญา

0.4 ความเข้ากันได้กับระบบการบริหารงานอื่นๆ
มาตรฐานนานาชาติฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายให้เข้ากันได้กับมาตรฐานระบบการบริหารงานอื่นๆซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มาตรฐานฉบับนี้
ถูกจัดให้อยู่ในแนวเดียวกับ ISO14001:1996 ทั้งนี้เพื่อยกระดับความเข้ากันได้ของมาตรฐานสองฉบับนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งาน

มาตรฐานนานาชาติฉบับนี้ไม่ได้รวมถึงข้อกำหนดเฉพาะของระบบการบริหารงานฉบับอื่น เช่นระบบการบริหารงานสิ่งแวดล้อม
การจัดการสุขอนามัยและความปลอดภัย หรือการจัดการทางการเงิน อย่างไรก็ตามมาตรฐานนานาชาติฉบับนี้อนุญาตให้องค์กรจัดระบบหรือ
รวมระบบการบริหารงานคุณภาพขององค์กรรวมเข้ากับข้อกำหนดระบบการบริหารงานที่เกี่ยวข้อง ในบางกรณีองค์กรอาจทำการปรับระบบ
การบริหารงานที่ใช้อยู่เพื่อสร้างระบบการบริหารงานคุณภาพที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานนานาชาติฉบับนี้ก็เป็นได้

   
   
     
คำถามด้านคุณภาพ ทางนี้ครับ    
   
       
       
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
         
       
   
   
   
   
   
Home I Quality Zone I Environmental Zone I Safety Zone I Web Board I Links
ISO 9000 I QS 9000 I Meet Our Customers I About Us
   
   

บริษัท ซี ซี ที สแควร์ จำกัด
1570 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. (02)9397717-9
โทรสาร (02)5121475