ข่าวคุณภาพ  ระบบการบริหารงานคุณภาพ - ข้อกำหนด

1 ขอบข่าย
1.1 บททั่วไป

มาตรฐานนานาชาติฉบับนี้ระบุข้อกำหนดต่างๆสำหรับระบบการบริหารงานคุณภาพสำหรับองค์กรซึ่งต้องการ
a) แสดงให้เห็นถึงความสามารถขององค์กรในการนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการซึ่งสามารถตอบสนองต่อข้อกำหนดของลูกค้า และ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
b) สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าโดยการนำระบบไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผล รวมถึงกระบวนการในการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง และการป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

หมายเหตุ การติดตามความพึงพอใจของลูกค้าซึ่งกล่าวถึงในข้อ b) ต้องการการประเมินข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับรู้ของลูกค้าว่า
องค์กรตอบสนองต่อข้อกำหนดของลูกค้าได้หรือไม่

ข้อกำหนดต่างๆซึ่งระบุในมาตรฐานฉบับนี้เป็นข้อกำหนดทั่วไป และสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกองค์กรโดยไม่คำนึงถึง ชนิด ขนาด
และประเภทของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ

เป็นการตั้งใจที่จะให้มีการนำข้อกำหนดทุกข้อของมาตรฐานนานาชาติฉบับนี้ไปประยุกต์ใช้ อย่างไรก็ตามข้อกำหนดบางข้ออาจละเว้น
ได้ในบางสถานการณ์ (ดูข้อ 1.2)

1.2 การละเว้นที่กระทำได้
องค์กรสามารถละเว้นข้อกำหนดระบบการบริหารงานคุณภาพซึ่งไม่มีผลกระทบต่อความสามารถ และความรับผิดชอบขององค์กร
ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยการละเว้น
เหล่านี้จำกัดเฉพาะข้อกำหนดซึ่งอยู่ภายในข้อ 7 (ดูข้อ 5.5.5 ด้วย) และอาจขึ้นอยู่กับ
a) ธรรมชาติของผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กร
b) ข้อกำหนดต่างๆของลูกค้า
c) ข้อกำหนดกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่มีการละเว้นนอกเหนือจากสิ่งที่กล่าวมา ไม่สามารถกล่าวได้ว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐานนานาชาติฉบับนี้ ทั้งนี้รวมถึงการปฏิบัติ
ตามข้อกำหนดกฎหมายซึ่งอนุญาตให้มีการละเว้นอื่นๆนอกเหนือไปจากที่อนุญาตในมาตรฐานนานาชาติฉบับนี้

2. เอกสารอ้างอิง
เอกสารอ้างอิงต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อกำหนดอื่นๆซึ่งประกอบขึ้นเป็นมาตรฐานนานาชาติฉบับนี้โดยผ่านการอ้างอิงในเอกสารฉบับนี้ สำหรับ
การอ้างอิงที่ล้าสมัย การเปลี่ยนแปลงที่ตามมาหรือ การแก้ไขของเอกสารฉบับนี้ไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้ อย่างไรก็ตามคู่ความที่เห็นชอบกัน
ด้วยมาตรฐานนานาชาติฉบับนี้ควรพิจารณาความเป็นไปได้ในการนำเอกสารตามที่ระบุด้านล่างนี้ฉบับล่าสุดมาประยุกต์ใช้ สมาชิกของ ISO
และIEC เป็นผู้รักษาไว้ซึ่งทะเบียนรายชื่อมาตรฐานนานาชาติที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ISO9000:2000 ระบบการบริหารคุณภาพ-พื้นฐานและคำศัพท์

3. คำศัพท์ และนิยาม
ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานนานาชาติฉบับนี้ ให้ใช้คำศัพท์ และนิยามซึ่งบัญญัติใน ISO9000:2000 และด้านล่างนี้

หมายเหตุ ความหมายของ Supply-chain ซึ่งใช้ในมาตรฐานนานาชาติฉบับนี้คือ

   
   
     
คำถามด้านคุณภาพ ทางนี้ครับ    
   
       
       
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   
   
   
คำว่า"องค์กร"ใช้แทนคำว่า"ผู้ส่งมอบ"ซึ่งใช้ในมาตรฐานฉบับก่อนหน้า หมายถึงหน่วยงานที่ประยุกต์ใช้มาตรฐานนานาชาติฉบับนี้
คำว่า"ผู้ส่งมอบ"ใช้แทนคำว่า"ผู้รับจ้างช่วง"ซึ่งใช้ในมาตรฐานฉบับก่อนหน้า การเปลี่ยนแปลงนี้มีขึ้นเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงคำศัพท์ต่างๆ
ซึ่งใช้ในองค์กรทั่วไป

3.1 ผลิตภัณฑ์
ผลลัพธ์ของกระบวนการ

หมายเหตุ1 โดยทั่วไปมีผลิตภัณฑ์อยู่สี่ประเภทคือ
- ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ (hardware)
- ผลิตภัณฑ์ทางปัญญา (software)
- บริการ
- วัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการ
ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เกิดจากการผสมผสานกันระหว่างผลิตภัณฑ์ในสี่ประเภทนี้
โดยผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการผสมผสานกันจะเรียกว่าผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ (hardware) วัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ทางปัญญา
(software) หรือ บริการนั้น ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบหลัก

หมายเหตุ2 ได้รับการปรับปรุงจาก ISO9000:2000
   
   
   
   
   
   
Home I Quality Zone I Environmental Zone I Safety Zone I Web Board I Links
ISO 9000 I QS 9000 I Meet Our Customers I About Us
   
   

บริษัท ซี ซี ที สแควร์ จำกัด
1570 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. (02)9397717-9
โทรสาร (02)5121475